Privacy Policy

engleza.curs-complet.ro

Protecting your privacy and your personal data is an important aspect of the way we create, organize and implement our activities online. You can access and browse this website without disclosing any personal data. We will only collect personal data with your knowledge and consent, which currently only involves an email address for newsletter delivery and our optional reader survey.

We do not disclose personal information to any third parties or companies, and will not disclose any data to institutions or authorities except if required by law. This website implements technology, security policies, rules and measures to protect the personal data that we have under our control from unauthorized access, improper use, alteration, unlawful or accidental destruction, and/or accidental loss. We will never add your email address to any other mailing lists, so your subscription to this website will not result in unsolicited email.

Our websites enable you to communicate with other visitors and post information to be accessed by others. When you use these services, your data may be collected by other visitors. For example, including your name or email address in message boards can subject yourself to unsolicited email. To prevent this, simply do not include personal information when participating in forums, chat rooms and/or message boards.

Sometimes we use cookies in order to hold session information and/or ensure effective advertising tailored to our visitor's needs. This typically only involves a session number or key. We do not associate the information stored in a visitor's cookie with any other personal data about that visitor. All our employees and processors who have access to an individual's data and are associated with the processing of that data are obliged to respect the confidentiality of your personal data.

If you have any questions regarding your privacy in relation to visiting this website, then please contact our email administrator.

Politica de confidenţialitate

Protejarea confidenţialităţii dvs. şi datelor dumneavoastră personale este un aspect important al modului in care dorim sa creăm, să organizeze şi să implementeze activităţile noastre online. Puteţi accesa şi parcurge acest site fără a dezvălui date cu caracter personal. Vom colecta numai datele personale cu incuvintarea ta şi cu acordul tau, care, în prezent, constau numai intr-o adresă de e-mail pentru newsletter-ul si datele de livrare.

Noi nu vom divulga informaţiile personale unei terţe părţi sau companii, şi nu vom dezvălui orice date la instituţii sau autorităţi decât dacă este cerut de lege. Acest site pune în aplicare tehnologii, politici de securitate, reguli şi măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le avem sub controlul nostru de accesul neautorizat, utilizarea improprie, modificarea, distrugerea ilegală sau accidentală, şi / sau a pierderii accidentale. Noi nu va adăuga adresa dvs. de email pentru orice alte liste de discuţii, astfel încât accesul la acest site nu va duce la e-mailuri nesolicitate.

Site-urile noastre vă permit să comunicati cu alţi vizitatori şi postati informaţii pentru a fi accesate de către alţii. Când utilizati aceste servicii, datele pot fi colectate de către alţi vizitatori. Pentru a preveni acest lucru, pur şi simplu nu includeti informaţii cu caracter personal atunci când participati la forumuri, camere de chat şi / sau mesaj boards.

Uneori vom folosi cookie-uri pentru a sustine sesiuni de informare şi / sau pentru a asigura o publicitate eficienta, adaptata nevoilor vizitatorilor noştri. Acest lucru implică de obicei doar un număr de sesiuni. Noi nu vom asocia informaţiile stocate în cookie-ul unui vizitator cu orice alte date personale despre acest vizitator. Toţi angajaţii noştri şi prelucrătorii care au acces la datele unui individ şi sunt asociate cu prelucrarea datelor respective sunt obligati să respecte confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale.